Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

I. REKLAMACJE

 1. Firma ALPACABRA ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres poczty tradycyjnej ALPACABRA Katarzyna Polok, ul. Bema 6/14, 41-303 Dąbrowa Górnicza lub poczty elektronicznej alpacabra2020@gmail.com.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Produkt na adres wskazany w pkt. 2.
 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres do korespondencji;
  • dołączony dowód zakupu towaru (faktura, dowód przelewu);
  • dokładny opis wady Produktu;
  • żądanie w ramach przysługujących uprawnień wynikających z rękojmi;
  • datę ujawnienia wady;
  • datę wniesienia reklamacji i podpis Kupującego.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Gdy termin ten zostanie przekroczony uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

II. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 tej ustawy.
 2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania Produktu, a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu wraz ze zwracanym produktem na adres ALPACABRA Katarzyna Polok, ul. Bema 6/14, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
 3. W odsyłanym wraz ze zwracanym Produktem oświadczeniu o odstąpieniu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres korespondencyjny Kupującego;
  • adres e-mail;
  • nr telefonu;
  • oznaczenie Produktu/Produktów objętych odstąpieniem od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić do ALPACABRA Produkt na własny koszt i ryzyko.
 5. ALPACABRA nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i zwracanego Produktu, zwróci Kupującemu kwotę dokonanych płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku dostawy przez firmę kurierską kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty wysyłki. Zwrot zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.